Privacy Policy

 Wie wij zijn

Onze website adres is: https://www.gastheerschapencultuur.nl.

Privacy statement Stichting Gastheerschap en Cultuur

Juli 2020

De Stichting Gastheerschap en Cultuur verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Gastheerschap en Cultuur.

Stichting Gastheerschap en Cultuur streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden wordt gesproken over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moet men daar zorgvuldig mee omgaan.

Bescherming van persoonsgegevens

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal zeer gemakkelijk kan, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor de Stichting Gastheerschap en Cultuur. In dit privacy statement wordt aangegeven hoe de Stichting Gastheerschap en Cultuur voldoet aan de wetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

De Stichting Gastheerschap en Cultuur verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie direct of indirect een relatie is, de stichting relatie wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrienden van de Stichting Gastheerschap en Cultuur;
  • Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap of die in het verleden lid zijn geweest;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar de stichting een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

Om vriend te kunnen worden van de Stichting Gastheerschap en Cultuur, zijn de persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kan de communicatie op passende wijze verzorgd worden en kan zorg gedragen worden voor de juiste informatie.

De Stichting Gastheerschap en Cultuur wil vrienden zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan de Stichting Gastheerschap en Cultuur gerelateerde zaken, zoals het toesturen van de e-mail, uitnodigingen voor activiteiten, etc.

De Stichting Gastheerschap en Cultuur verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze stichting: en de deelname aan activiteiten. De Stichting Gastheerschap en Cultuur draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daarnaar handelt.

Persoonsgegevens worden opgenomen in het vriendenadministratieprogramma. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is voor gebruik binnen de stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De Stichting Gastheerschap en Cultuur is zich ervan bewust dat deze gegevens aan de stichting zijn toevertrouwd en dat daar vertrouwelijk mee om gegaan dient te worden.

Toegang tot persoonsgegevens

Toegang tot de vriendenadministratie hebben de bestuursleden van de stichting, de website administrator(s) en, met het oog op controle van financiële gegevens, de leden van de kascommissie.

Op de website van de Stichting Gastheerschap en Cultuur worden persoonsgegevens opgenomen van vrienden voor onderling contact. Die gegevens zijn in een besloten gedeelte opgenomen en uitsluitend toegankelijk voor geregistreerde vrienden met gebruikmaking van een unieke gebruikersnaam en paswoord.

De Stichting Gastheerschap en Cultuur wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen.

Gegevens gerelateerd aan de vriendschap worden in beperkte vorm na beëindiging van de vriendschap bewaard om statistische informatie zoals vriendenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren.

De website van de Stichting Gastheerschap en Cultuur:

  • Gebruikt Google Analytics-cookies;
  • Heeft een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
  • ‘Gegevens delen’ is uitgezet;
  • Maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies;
  • Heeft een afspraak met de web hoster over de beveiliging van onze website.

Inzage in uw gegevens

Elke vriend heeft recht op inzage in zijn of haar vriendschapsgegevens die de Stichting Gastheerschap en Cultuur verwerkt. Neem daarvoor contact op met de vriendenadministratie van de Stichting Gastheerschap en Cultuur. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om uw op het besloten gedeelte van de website geregistreerde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Gastheerschap en Cultuur kunt u terecht bij de vriendenadministratie (secretaris@gastheerschapencultuur.nl) of bij de voorzitter van de stichting (voorzitter@ gastheerschapencultuur.nl). Zie voor de gegevens de website www.gastheerschapencultuur.nl.

Wijzigingen privacy beleid

De Stichting Gastheerschap en Cultuur streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website van de Stichting Gastheerschap en Cultuur is altijd het meest recente statement beschikbaar. Zie www.gastheerschapencultuur.nl.